Фирма „Симтево“ ЕООД е основана през лятото на 2013г. и се занимава с развойна, производствена, консултантска, инженерна и търговска дейност. Ние имаме ясно изразен афинитет към оползотворяването на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), което спомага за опазване на околната среда и дава възможност за осигуряване на по-добро бъдеще за следващите поколения. 
   
Цели : в нашата дейност сме насочили усилията си да бъдем в помощ и подкрепа на нашите клиенти и партньори, като се заемаме със задачи, които други фирми не поемат или дават решения, които не отговарят напълно на очакванията и изискванията на възложителя. Ние сме си поставили за цел да разработваме продукти, които да дават все повече комфорт и предимства за потребителя, а не непременно да постигаме ниска цена, която да е пазарно приемлива. Практиката ни показва, че хората, които са ни се доверили,  уважават и оценяват това, което пък ни прави още по-уверени в поетата от нас посока за развитие;
  
Мисия : в плановете ни е да разработваме, произвеждаме и предлагаме все по-усъвършенствани продукти, които да облекчават работата както на инсталатора при монтажа на предлаганите от нас системи, така и на крайния потребител при тяхната експлоатация. В своето развитие фирмата ни ще залага и на реализация на проекти по Европейски програми за развитие на малки и средни предприятия (програма „Конкурентноспособност“), както и съвместна дейност и разработки с други организации. 

Брой посещения :