Инженерна дейност
Състои  се в реализация на нашите продукти (проектиране, производство, инсталиране, настройка), извършване на ремонти, както и проектиране и монтаж на цялостни комплексни системи и решения;
Също така редица проекти възникват като необходимост от промяна и усъвършенстване на даден технологичен процес или конструкция, за което е необходимо индивидуален подход и анализ;
В практиката си се водим от виждането, че качеството е съществено по-важно от цената, затова  и нашите решения са ориентирани към по-тесен кръг от потребители, които оценяват това и разчитат на решения, които в дългосрочен план да са оптимизирани и разумно проектирани;


Консултантска дейност
Тя е свързана е най-вече с повишаване на енергийната ефективност на различни по род и предназначение системи, като всеки проект е индивидуална разработка в зависимост от целите и вижданията на възложителя. Ние извършваме анализ на проекта и изготвяме оценка за енергийна ефективност, приложимост на идея за инвестиция в дадена система или технология и даваме количествени и качествени отговори на много въпроси, което пък е основа за вземане на решения за по нататъшно развитие на проекта; 

Производствена дейност
При проектиранетои и производството на продуктите ни се водим от виждането, че качеството е основен критерий. Дизайнът и изработката на проектираните от нас продукти са подчинени на това виждане. Същевременно развиваме и прилагаме нови технологии и технически решения. Това пък ни помага да усъвършенстваме нашите продукти както по отношение на технологичност, така и на ремонтопригодност и опростена експлоатация от страна на крайния потребител. В нашата производствена дейност работим съвместно с различни фирми подизпълнители, с които заедно подобряваме качеството и технологичността на нашите изделия; 

Развойна дейност
Ние разработваме нови продукти, които по един или друг начин са подсказани като необходимост. Интересите и дейностите ни обаче не се ограничават само в областта на топлотехниката, а проектираме и други продукти, в които виждаме предизвикателство и перспектива и чрез които организацията ни може да се развива. В продуктите ни са заложени различни по характер материали, системи и технологии, които успешно съчетаваме, за да предложим на пазара системи и услуги, които притежават редица предимства пред предлаганите подобни от други фирми.

 Ето част от списъка с част от нашите разработки в областта на енергийното оползотворяване на биомасата : 

 
  • серия от автоматизирани горивни системи за оползотворяване на дървесни пелети - в тях стандартно са монтирани системи за почистване на пепелния остатък; 
  • серия от сглобяеми силози за съхранение на дървесни пелети - лесно и компактно транспортиране, бързо и сигурно сглобяване, безопасна и надеждна експлоатация;
  • серия от компресорни модули, използвани в домашни пелетни системи, при които е важно шумът от експлоатация да е минимален и да не пречи на обитателите на дома;
  • допълнителни модули, с които горепосочените продукти работят много по-ефективно и лесно да се обслужват от крайния клиент;
  • серия от гориво-транспортни шнекове;
  • водогрейни котли с много висок коефициент на полезно действие (над 92%), като част от стратегията ни за разработка на цялостна система локални отоплители;
  • комбинирана пелетна водогрейна камина, предназначена за отопление на малки битови обекти (предимно апартаменти);
  • циклони за събиране на праховите частици в димните газове - необходимост при котли на твърда биомаса (най-вече дървесни трески) с по-висока топлинна мощност, т.н. индустриални котли;
  • автоматизирано барбекю за печене и опушване, използващо дървесни пелети като гориво;